Tuesday, August 10, 2010

natural dissa.& we

is desh me natu.diissa. ke  samy hum kitna taiyar h  y baat leh ke ghatna se dikhi..............itna vikas ke bad bhi humari koi taiyari  asi acci . k liy nahin . NDMT koe taiyari nhin karta.